*

interoperable

The ability for one system to communicate or work with another.

Khả năng liên vận hành
Khả năng cho một hệ thống để giao tiếp hay làm việc với một hệ thống khác.


Published:

PAGE TOP ↑