*

interpret

To run a program one line at a time. Each line of source language is translated into machine language and then executed.

thông dịch
Để chạy một chương trình mỗi lần một dòng. Mỗi dòng của ngôn ngữ nguồn được diễn dịch thành ngôn ngữ mới và sau đó được thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑