*

interpreter

A highlevel programming language translator that translate and runs the program at the same time. It translates one program statement into machine language, executes it, then proceeds to the next statement. Interpreted programs run slower than their compiler counterparts, because the compiler translates the entire program before it is run. However, it’s convenient to write an interpreter. For example, in order to run a BASIC or dBASE program, the BASIC or dBASE interpreter must be in the computer. If a language can be both interpreted and compiled, a program may be developed with the interpreter and compiled for production. COMPILE.WMF Interpreters and Compilers Interpreted programs are kept in their original source code and run with the interpreter. For example, Visual Basic applications are interpreted, nd the interpreter must be present in the computer to run the program. Compiled programs are translated into the machine language of the target computer, and the program is in a “ready to run” condition when loaded.

trình thông dịch
Một trình diễn dịch ngôn ngữ lập trình cấp cao vốn diễn dịch và chạy chương trình cùng một lúc. Nó diễn dịch một câu lệnh chương trình thành ngôn ngữ máy, thực thi nó, sau đó tiếp tục đi đến câu lênh kế tiếp. Các chương trình được thông dịch chạy chậm hơn các bản sao trình biên dịch của chúng bởi vì trình biên dịch diễn dịch toàn bộ chương trình trước khi nó được chạy Tuy nhiên, thât tiện lợi khi viết một chương trình được thông dịch vì một dòng mã có thể được kiểm tra một cách tương tác. Các chương trình được thông dịch phải luôn được chạy với trình thông dịch. Ví dụ, để chạy một chương trình BASIC hoặc dBASE, trình thông dịch BASIC hay dBASE phải có trong máy tính. Nếu một ngôn ngữ có thể vừa được thông dịch vừa được biên dịch, một chương trình phải được phát triển bằng trình thông dịch và biên dịch để chạy.


Published:

PAGE TOP ↑