*

interpretive language

A programming language that requires an interpreterto run it.

ngôn ngữ thông dịch
Một ngôn ngữ lập trình yêu cầu một trình thông dịch để chạy nó.


Published:

PAGE TOP ↑