*

interrecord gap

The space generated between blocks of data on tape, created by the starting and stopping of the reel.

khe tách bản ghi
Khoảng trống tạo ra giữa các khối dữ liệu trên băng, được tạo ra bằng việc khởi động và ngưng ống cuộn.


Published:

PAGE TOP ↑