*

interrupt mask

An internal switch setting that controls whether an interrupt can be processed or not. The mask is a bit that is turned on and off by the program.

mặt nạ ngắt
Một cài đặt chyển đổi bên trong điều khiển việc một tín hiệu ngắt có thể được xử lý hay không. Mặt nạ là một bit được mở hay tắt bởi chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑