*

interrupt priorities

The sequence of importance assigned to interrupts. If two interrupts occur simultaneously, the interrupt with the highest priority is serviced first. In some systems, a higherpriority interrupt can gain control of the computer while it’s processing a lowerpriority interrupt.

cấp độ quan trọng
Cấp độ quan trọng được gán cho các tín hiệu ngắt. Nếu hai tín hiệu ngắt xảy ra cùng một lúc, tín hiệu ngắt có mức độ ưu tiên cao nhất, sẽ được phục vụ trước tiên. Trong một số hệ thống, một tín hiệu ngắt có mức độ ưu tiên cao hơn có thể đạt được sự điều khiển đối với máy tính trong khi nó đang xử lý một tín hiệu ngắt có mức độ ưu tiên thấp hơn.


Published:

PAGE TOP ↑