*

interrupt request (IRQ) lines

In DOS and Windows systems, the hardware lines over which peripherals 8such as printers or modems) can get the attention of the microprocessor when the device is ready to send or receive data.

đường dây yêu cầu cầu ngắt
Đối với các máy tính tương thích IBM P, đây là các đường dây mà các thiết bị ngoại vi (như máy in hoặc modem) dùng để gửi các thông báo chú ý cho bộ vi xử lý, khi các thiết bị này đang sẵn sàng phát hoặc thu dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑