*

interrupt vector

In the PC, one of 256 pointers that reside in the first 1KB of memory. Each vector points to a routine in the ROM BIOS or elsewhere in memory, which handles the interrupt.

vector ngắt
Trong PC, là một trong 256 pointer thường trú trong 1KB đầu tiên của dung lượng bộ nhớ. Mỗi vector hướng vào một thường trình trong ROM BIOS hoặc ở vị trí khác trong bộ nhớ, qua đó xử lý tín hiệu ngắt.


Published:

PAGE TOP ↑