*

interruptdriven

A computer or communications network that uses interrupts.

điều khiển bằng tín hiệu ngắt
Một mạng truyền thông hay máy tính sử dụng các tín hiệu ngắt.


Published:

PAGE TOP ↑