*

intraframe coding

Compressing redundant areas within a video frame. See interframe coding.

mã hóa bên trong khung
Nén các phần dư thừa trong một khung video. Xem interframe coding.


Published:

PAGE TOP ↑