*

intranet

An inhouse Web site that serves the employees of the enterprise. Although intranet is not a site accessed by the general public. Using programming languages such as Jaava, client/server applications can be built on intranets. Since Web browsers that support Java run under Windows, Mac and UNIX, such programs also provide crossplatform capability. Intranets use the same communications protocols and hypertext links as the Web and thus provide a standard way of disseminating information internally and extending the application worldwide at the same time. See network computer and extranet.

intranet
Một Web site nội bộ phục vụ cho các nhân viên của công ty. Mặc dù các trang internet có thể liên kết với internet, một internet không phải là một site được truy cập bởi đa số người dùng. Bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình chẳng hạn như Java, các trình ứng dụng client/server có thể được thiết lập trên các internet. Vì các bộ trình duyệt Web hỗ trợ Java chạy dưới nền Windows, Mac, và UNIX, những chương trình như vậy cũng cung cấp tính năng truy cập giữa các nến. Các internet sử dụng các giao thức truyền thông và các liên kết siêu văn bản tương tự như Web và do đó cung cấp một cách chuẩn để phổ biến thông tin trong nội bộ và đồng thời mở rộng trình ứng dụng ra khắp thế giới. Xem network computerextranet.


Published:

PAGE TOP ↑