*

inverse multiplexing

Splitting a highspeed channel into several low speed channels in order to be able to uses availabe transmission facilities. For example, an inverse multiplexor is used to transmit highspeed LAN traffic over leased digital lines (Tcarrier), which are made up of several lowerspeed channels.

sự ghép bội đảo
Phân tách một kênh tốc độ cao thành một kênh tốc độ cao thành một kênh tốc độ thấp để có thể sử dụng các tiện ích truyền tải có sằn. Ví dụ, một bộ ghép bội đảo được sử dụng đế truyền sự lưu thong LAN tốc độ cao trên các đường dây thuê bao kỹ thuật số (đường dây tải T), vốn được thiết lập từ một số kênh tốc độ thấp hơn.


Published:

PAGE TOP ↑