*

inverse video

Same as reverse video.

video nghịch đảo
Tương tự như reverse video.


Published:

PAGE TOP ↑