*

invoke

To activate a program, routine, function or process.

gọi ra
Để kích hợp một chương trình, thường trình, chức năng hay tiến trình.


Published:

PAGE TOP ↑