*

I/O address

(1) On PCs, a threedigit hexadecimal number (2AB, 2A0, etc.) used to identify and signal a peripheral device (serial port, parallel port, sound card, etc.) Address assignments must be unique, otherwise conflicts will occur. There are usually a small number of selectable addresses on each controller card.

(2) The identifying address of a peripheral device.

địa chỉ I/O
(1) Trên các PC, là một số thập lục phân có ba chữ số (2AB, 2A0, v.v…) được dùng để nhận biết và báo hiệu cho một thiết bị đầu cuối (cổng nối tiếp, cổng song song, card âm thanh…). các phần gán địa chỉ phải riêng biệt, nếu không các sự cố sẽ xảy ra. Tường có một số ít các địa chỉ có thể lựa chọn trên mỗi card điều khiển.

(2) Địa chỉ nhận biết một thiết bị đầu cuối.


Published:

PAGE TOP ↑