*

I/O area

A reserved segment of memory used to accept data from an input device or to accumulate data for transfer to an output device. See buffer.

vùng ngập/xuất
Một đoạn bộ nhớ dự trữ dùng để chấp nhận dữ liệu từ một thiết bị nhập hoặc để tích lũy dữ liệu để truyền đến một thiết bị xuất. Xem buffer.


Published:

PAGE TOP ↑