*

I/O bound

Refers to an excessive amount of time getting data in and out of the computer in relation to the time it takes for processing it. Faster channels and disk drives improve the performance of I/O bound computers.

giới hạn nhập/xuất
Ám chỉ một lượng thời gian quá nhiều để đưa dữ liệu vào và ra máy tính liên quan đến thời gian cần thiết để xử lý nó. Các kênh và ổ đia nhanh hơn cải tiến khả năng hoạt động của các máy tính có giới hạn nhập/xuất.


Published:

PAGE TOP ↑