*

I/O statement

A programming instruction that requests I/O.

Câu lệnh nhập/xuất
Một chỉ lệnh lập trình yêu cầu nhập/xuất.


Published:

PAGE TOP ↑