*

ion deposition

A printing technology used in highspeed page printers. It is similar to laser printing, except instead of using light to create a charged image on a drum, it uses a printhead that deposits ions. After toner is attracted to the ions on the drum, the paper is pressed directly against the drum fusing toner to paper. Quality approaches that of a laser printer; however, the ink has not been embedded as deeply, and the paper can smear more easily.

sự làm lắng ion
Một kỹ thuật in được sử dụng trong các máy in giấy kỹ thuật cao. nó tương tự như việc in laser ngoại trừ thay vì sử dụng ánh sáng để tạo một ảnh được tích điện trên một trống, nó sử dụng một đầu in vốn làm lắng các ion. Sau khi toner hút vào các ion trên trống, giấy được in trực tiếp trên trống qua đó làm chảy tonner để dính vào giấy. Tuy nhiên so với phương pháp của một máy in laser, mực không được nhứng sâu và giấy có thể dễ dàng nhòe hơn.


Published:

PAGE TOP ↑