*

IP Switch

A layer 3 switch from Ipsilon Networks Inc., Palo Alto, CA. The IP switch routes IP traffic over IPsilon’s own ATM switch or other ATM switches that use Ipsilon’s control protocols. The IP Switch Controller analyzes the first frame of a message, and lets shortlived traffic, such as DNS and SNMP queries, flow through the Controller back to the switch. When longduration traffic is encountered, the Controller set up a virtual circuit in the ATM switch, and the rest of the message packets flow at high speed. See layer 3 switch.

công tắc IP
Một công tắc lớp 3 của công ty Ipsilon Network, tại thành phố Palo Alto California. Công tắc IP truyền sự lưu thông qua công tắc ATM riêng của Ipsilon và các công tắc khác vốn sử dụng các giao thức điều khiển của Ipsilon. IP Switch Controller phân tích khung đầu tie6n của một thông báo và cho phép lưu thông trong môt thời gian ngắn, chẳng hạn như các mẫu vấn tin DNS và SNMP, truyền qua Controller trở về công tắc. Khi gặp phải sự lưu thông trong thời gian dài, Controller cài đặt một mạch ảo trong công tắc ATM và các gói thông báo còn lại truyền với tốc độ cao. Xem layer 3 switch.


Published:

PAGE TOP ↑