*

IP switching

Switching TCP/IP packets at high speed. Ipsilon’s IP Switch started the trend and various organizations have followed suit with different approaches. The goal is to switch IP packets faster than traditional routerbased layer 3 forwarding. See layer 3 switch, IP Switch and tag switching.

chuyển đổi IP
Chuyển đổi các gói IP với tốc độ cao. IP switch của IPsilon bắt đầu phương hướng đó và nhiều tổ chức khác nhau đã làm theo như vậy với các phương pháp khac nhau. Mục đích là chuyển đổi các gói IP nhanh việc gởi kiểu lớp 3 dựa vào bộ dẫn đường thông thường. Xem layer 3 switch, IP Switchtag switching.


Published:

PAGE TOP ↑