*

IPC(InterProcess Communication)

The exchange of data between one program and another either within the same computer or over a network. it implies a protocol that guarantees a response to a request. Examples are OS/2′s Named Pipes, Windows’ DDE, Novell’s SPX and Macintosh’s IAC.

IPC(InterProcess Communication)
Sự trao đổi dữ liệu giưa một chương trình và một chương trình khác trong cùng một máy tính hay trên một mạng. Nó ám chỉ một giao thức vốn bảo đảm một sự trả lời cho một yêu cầu. Ví dụ named Pipe của một OS/2, DDE của Windows, SPX của Novell, và IAC của Macintosh.


Published:

PAGE TOP ↑