*

IPDS(Intelligent Printer Data Stream)

The native format built into IBM laser printers, which accepts fonts and formatted raster images. One of its major functions is its communications protocol that negotiates printer transfers from servers in the network that perform the rasterization. IBM used to make only IPDS printers. Today, many of its printers natively support PostScript and PCL (LaserJet) as well. See PSF and AFP.

IPDS(Intelligent Printer Data Stream)
Dạng riêng được cài sẵn vào các máy in laser IBM vốn chấp nhận các font và các ảnh mành được định dạng. Một trong những chức năng chính của nó là giao thức truyền thông vốn xử lý các cuộc truyền tải máy in tù các server trong mạng vốn thực hiện tiến trình tạo mành. IBM thường chỉ chế tạo các máy in IPDS. Ngày nay, nhiều máy in của nó hỗ trợ riêng PostScript và PCL (LaserJet). Xem PSFAFP.


Published:

PAGE TOP ↑