*

IPI(Intelligent Peripheral Interface)

A highspeed hard disk interface used with minis and mainframes that rransfers data in the 10 to 25 MBytes/sec range. IPI2 and IPI3 refer to differences in the command set that they execute. See hard disk.

IPI(Intelligent Peripheral Interface)
Một giao diện đĩa cứng tốc độ cao được sử dụng với các máy mini và máy chủ vốn truyền dũ liệu phạm vi từ 10 đến 25 Mbyte/giây. IPI2 và IPI3 ám chỉ sự khác nhau về lệnh mà chúng thực thi. Xem hard disk.


Published:

PAGE TOP ↑