*

IPNNI(Integrated PNNI)

An extension of the PNNI (Private NetworktoNetwork) protocol, which ATM switches use to inform each other of their network topology so they can make appropriate forwarding decisions.

IPNNI(Integrated PNNI)
Một phần mở rộng của giao thức PNNI (Private NetworktoNetwork) mà các công tắc ATM sử dụng để thông báo cho nhau về mạng tô pô của chúng để chúng có thể thực hiện các quyết định thích hợp về việc gởi đi.


Published:

PAGE TOP ↑