*

ips(Inches Per Second)

The measurement of the speed of tape passing by a read/write head or paper passing through a pen plotter.

ips(Inches Per Second)
Số đo tốc độ về việc truyền băng từ bằng một đầu đọc/ghi hoặc việc truyền giấy thông qua một máy vẽ pen.


Published:

PAGE TOP ↑