*

IPX(Internet Packet EXchange)

A NetWare communications protocol used to route meeesages from one node to another. IPX packets include network adresses and can be routed from one networks, thus IPX does not guarantee delivery of a complete message. Either the application has to provide that control or NetWare’s SPX protocol must be used IPX provides services at layers 3 and 4 of the OSI model (network and transport layers). See SPX.

IPX(Internet Packet EXchange)
Một giao thức truyền thông NetWare được dùng để chuyển các thông báo từ nút này đến nút khác. Các gói IPX chứa các địa chỉ mạng và có thể được tryền từ mạng này đến mạng khác. Đôi khi một gói IPX có thể bị mất phương hướng khi tuyền qua các mạng, do đó không bảo đảm việc dởi một thông báo hoàn chỉnh. Trình ứng dụng phải cung cấp sự điều khiển đó hoặc giao thức CPX của NetWare phải được sử dụng. IPX cung cấp các dịch vụ tại các lớp 3 và 4 của mô hình OSI (các lớp mạng và truyền tải). Xem SPX.


Published:

PAGE TOP ↑