*

Irma

A trade name for a variety of desktop computer to host communications products from Attachmate Corporation, Bellevue, WA. Irma is not an acronym; it is the lady’s name. The Irma board was the first 3270 emulator that turned a PC into a mainframe terminal.

Irma
Một tên thương mại dành cho nhiều máy tính văn phòng khác nhau để quản lý các sản phẩm truyền thông từ công ty Attachmate tại thành phố Bellevue, tiểu bang Washington. Irma không phải là một từ viết tắt; nó là tên phụ nữ. Bảng mạch Irma là bộ mô phỏng 3270 đầu tiên đã chuyển đổi PC thành một thiết bị đầu cuối của máy chủ.


Published:

PAGE TOP ↑