*

iron oxide

The material used to coat the surfaces of magnetic tapes and lowercapacity disks.

oxit sắt
Chất liệu dùng để bọc bề mặt của các băng từ tính và các đĩa có dung lượng thấp hơn.


Published:

PAGE TOP ↑