*

IRQ(Interrupt ReQuest)

A hardware interrupt on a PC. Eight lines (07 on 8086/88s) and 16 lines (015 on 286s and up) accept interrupts from devices such as a scanner and network adapter. Unless specifically programmed to interact together, two devices cannot use the same line. If a new expansion board is preset to the IRQ used by an existing board, one of them must be changed.

IRQ(Interrupt ReQuest)
Một tín hiệu ngắt phần cứng trên một PC. Tám dòng (07 trên các máy 8086/88) và 16 dòng (015 trên các máy 286 và cao hơn) chấp nhận các tín hiệu ngắt từ những thiết bị chẳng hạn như máy quét và bộ điều hợp. Nếu không được lập trình đặc biệt để tương tác chung với nhau, hai thiết bị không thể sử dụng cùng môt dòng. Nếu một bảng mạch mở rộng mới được cài đặt sẵn sang IPQ được sử dụng bởi một bảng mạch hiện có thì một trong những thiết bị đó phải được thay đổi.


Published:

PAGE TOP ↑