*

IRTF(Internet Research Task Force)

An organization of working groups involved in researching future Internet tecnologies. The IRTF Chair is appointed by the Internet Architecture Board (IAB). When the technologies are deemed ready for development, they are transferred to the Internet Engineering Task Force (IETF).

IRTF(Internet Research Task Force)
Một tỏ chức gồm các nhóm làm việc liên quan đến việc nghiên cứu các công nghệ Internet trong tương lai. Chủ tịch IPTF được bố nhiệm bởi ban hoạt động Internet (IAB). Khi các công nghệ dường như chuẩn bị triển khai, chúng được chuyển đến lực lượng nhiệm vụ kỹ thuật Internet (IETF).


Published:

PAGE TOP ↑