*

ISAM(Indexed Sequential Access Method)

A common disk access method that stores data dequentially, while maitaining an index of key fields to all the records in the file for direct access. The sequential order would be the one most commonly used for batch processing and printing (account number, name, etc.).

ISAM(Indexed Sequential Access Method – Phương pháp truy cập tuần tự có chỉ số)
Một phương pháp truy cập đĩa thông thường lưu trữ dữ liệu theo trình tự trong khi duy trì một chỉ số về các trường khóa cho tất cả bảng ghi trong file để tủy cập trực tiếp. Thứ tự chuỗi sẽ là thứ tự được sử dụng nhiều nhất cho việc xử lý và in theo lô (số account, tên …).


Published:

PAGE TOP ↑