*

ISDN(Integrated Services Digital Network)

An international telecommunications standard for transmitting voice, video and data over digital lines running at 64 K bits/sec. ISDN usage is increasing in the U.S. ISDN uses circuitswitched bearer channels (B channels) to carry voice and data and uses a separate data channel (D channel) for control signals via a packetswitched network. This out of band D channel allows for teatures such as call forwarding, call waiting and advice of charge.

ISDN(Integrated Services Digital Network – mạng dịch vụ kỹ thuật số tích hợp)
Một tiêu chuẩn viễn thông quốc tế để truyền giọng nói, hình ảnh và dữ liệu trên các đường dây kỹ thuật số chạy với tốc độ 64 K bit/giây. Việc sử sụng ISDN ngày càng tăng ở nước Mỹ. ISDN sử dụng các kênh tải chuyển mạch (các kênh B) để truyền tiếng nói, dữ liệu và sử dụng một kênh dữ liệu riêng biệt (kênh D) cho các tín hiệu diều khiển thông qua một mạng chuyển gói. kênh D nằm ngoài dãi này cho phép sử dụng các đặc tính chẳng hạn như chuyển tiếp cuộc gọi, chờ cuộc gọi và thông báo phí.


Published:

PAGE TOP ↑