*

ISIS(Intermediate System to Intermediate System)

An ISO protocol that provides dynamic routing between routers.

ISIS(Intermediate System to Intermediate System – Hệ thống trung gian đến hệ thống trung gian khác)
Một giao thức ISO cung cấp khả năng truyền tải động giữa các bộ dẫn đường.


Published:

PAGE TOP ↑