*

isochronous Ethernet, IsoENET

National Semiconductor’s enhancement to Ethernet for handling realtime voice and video. IsoENET adds a 6Mbps synchronous channel. made up of 96 64Kbps ISDN subchannels, to the 10 Mbps Ethernet standard.

isochronous Ethernet, IsoENET
Sự cải tiến của National Semiconductor đối với Ethernet để xủ lý giọng nói, video và thời gian thật. IsoNET bổ sung một kênh đồng bộ 6Mbp, được thiết lập từ 96 kênh phụ ISDN có tốc độ 64 Kbp, vào tiêu chuẩn 10Mbp Ethernet.


Published:

PAGE TOP ↑