*

isochronous

Time dependent. Realtime vice, video and telemetry are examples of isochronous data.

xảy ra đồng thời
Phụ thuộc vào thời gian. Giọng nói, video và thiết bị viễn thám, thời gia thật là những ví dụ về dữ liệu xảy ra đồng thời.


Published:

PAGE TOP ↑