*

ISO(International Standards Organization)

An organization that sets international standards, founded in 1946 and headquartered in Geneva . It deals with all fields except electrical and electronics, which is governed by the older International Electrotechnical Commission (IEC), also in Geneva. With regard to information processing, ISO and IEC crated JTC1, the Joint Technology . It carries out its work through more than 160 technical committees and 2,300 subcommittees and working groups and is made up of standards organizations from more than 75 countries, some of them serving as secretariats for these technical bodies. ANSI is the U.S. member body. Address: ANSI, 1430 Broadway, New York, NY 10018.

ISO(International Standards Organization – Tổ chức các tiêu nhuẩn quốc tế)
Một tổ chức thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế được thành lập năm 1946 và có trụ sở chính tại Geneva. Tổ chức này giải quyết tất cả lĩnh vực ngoại trừ lĩnh vực điện và điện tử vốn được quản lý bởi Ủy ban Kỹ Thật Điện Tử Quốc tế (IEC) trước đây, cũng ở Geneva. Về việc xử lý thông tin, ISO và IEC đã thiết lập JTC1, Ủy Ban Kỹ thuật Liên Hiệp về công nghệ thông tin. Tổ chức này thực hiện công việc thông qua hơn 160 Ủy ban Kỹ Thuật và 2300 ủy ban phụ và các nhóm làm việc và được thiết lập từ các tổ chức tiêu chuẩn ở hơn 75 quốc gia, Một số cơ quan này phục vụ như các văn phòng cho nhưng cơ quan kỹ thuật này. ANSI là cơ quam thành viên Hoa Kỳ. Địa Chỉ: ANSI, 1430 Broadway, New York, NY 10018.


Published:

PAGE TOP ↑