*

isometric view

In computer graphics, a rendering of a 3-D object that eliminates the distortion of shape created by true perspective. In isometric views, all lines on each axis are parallel to each other, and the lines do not converge. Such drawings are commonly used in technical illustrations because of their clarity, simplicity and speed of creation.

chế độ xem đẳng cự
Trong đồ họa máy tính, sự mô phỏng một đối tượng 3D vốn loại bỏ sự biến dạng do các phối cảnh thực. Trong các chế độ xem đẳng cự, tất cả đường thẳng trên mỗi trục song song với nhau và các đường thẳng không đồng quy. những bản vẽ như vậy thường được sử dụng trong các hình minh họa kỹ thuật vì tính rõ ràng, tính đơn giản và tốc độ tạo của nó.


Published:

PAGE TOP ↑