*

isotropic

Refers to properties, such as transmission speed, that are the same regardless of the direction that is measured. Contrast with anisotropic.

đẳng hướng
Ám chỉ các đặc tính chẳng hạn như tốc độ truyền vốn tương tư nhau bất kể hướng được đo. Trái với anisotropic.


Published:

PAGE TOP ↑