*

ISPF(Interactive System Productivity Facility)

IBM mainframe software that executes interactive user interfaces on 3270 terminals. It is created with ISPF’s PDF (Program Development Facility) software.

ISPF(Interactive System Productivity Facility)
Phần mềm chính của IBM thực thi các giao diện người dùng tương tác trên các thiết bị đầu cuối 3270. Nó được tạo bằng phần mềm PDF (trình tiện ích phát triển chương trình) của ISPF.


Published:

PAGE TOP ↑