*

ISP(Internet Service Provider)

An organization that provides Internet access. Small ISPs provide service via modem and ISDN while larger ones also offer private line hookups (T1, fractional T1, etc.). Customers are generally billed a fixed rate per month, but other charges may apply. For a fee, a Web site can be hosted on the ISP’s server, allowing the smaller organization to have a presence on the Web with its own domain name. the major online services, such as America Online and CompuServe, provide Internet access but are still known as “online services,” not ISPs. They generlly offer the databases, forums and services that they originated over the years in addition to Internet access.

ISP(Internet Service Provider)
Một tổ chức cung cấp sự truy cập Internet. Các ISP nhỏ cung cấp sự truy cập Internet. Các ISP nhỏ cung cấp dịch vụ thông qua modem và ISDN trong khi các ISP lớn hơn cũng cung cấp các nối kết đường dây cá nhân (T1, T1 nhỏ …) Các khách hàng thường được tính phí cô định hàng tháng, nhưng cac chi phí khác có thể áp dụng. Đối với phí, một Web site có thể diều khiển trên server của ISP, cho phép tổ chức nhỏ hơn có thể tồn tại trên Web với tên miền riêng của nó. Các dịch vụ trực tuyến chính chẳng hạn như American Online và CompuServe cung cấp sự truy cập Internet nhưng vẫn được xem như “các dịch vụ trực tuyến” chứ không phải ISP. Những dịch vụ này thường cung cấp các co sở dữ liệu, các cuộc diễn đàn, và những dịch vụ đã khởi đầu qua nhiều năm ngoài sự truy cập Internet ra.


Published:

PAGE TOP ↑