*

ITAA(Information Technology Association of America, Arlington, VA, www.itaa.org)

Formerly the Association of Data Processing Service organizations (ADAPSO). A membership organization founded in 1960 that defines performance standards, improves management methods and monitors government regulations in the computer services field.

ITAA(Information Technology Association of America, Arlington, VA, www.itaa.org)
Trước đây là hiệp hội các cơ quan dịch vụ xử lý dữ liệu (ADAPSO). Một tổ chức thành viên được thành lập vào năm 1960 nhằm ấn định vần các tiêu chuẩn khả năng hoạt động, cải tiến các phương pháp quản lý và giám sát những quy định điều hành trong lĩnh vực cải cách dịch vụ máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑