*

italic

A posture of a serif typeface that slants to the right and commonly is used for emphasis. See oblique and Roman.

kiểu chữ nghiêng
Một dáng chữ, thường được dùng để nhấn mạnh, trong đó các ký tự nghiêng về hướng phải. Xem obliqueRoman.


Published:

PAGE TOP ↑