*

item

One unit or member of a group. See data item.

item
Một đơn vị hay thành viên của một nhóm. Xem data item.


Published:

PAGE TOP ↑