*

ITI(Information Technology Industry Council, Washington, DC, www.itic.org)

Formerly the Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), founded in 1916. ITI is a membership organization composed of approximately 30 large companies. Its mission is to produce marketdriven voluntary standards for information technology in the U.S. and abroad. It sponsors several dozen committees which used to be given alphabetic names such as X3J4, but now fall under the NCITS (National Committee for information Technology Standards) umbrella.

ITI(Information Technology Industry Council, Washington, DC, www.itic.org)
Trước đây là Hiệp Hội các nhà sản xuất thiết bị kinh doanh và máy tính (CBEMA) được thành lập vào 1916. ITI là một tổ chức thành viên gồm khoảng 30 công ty lớn. Nhiệm vụ của hiệp hội này là sản xuất các tiêu chuẩn hàng đầu theo hướng thị trường về công nghệ thông tin ở Mỹ và nước ngoài. Nó tài trợ hàng chục Ủy ban trước đây được đặt tên theo bảng chữ cái, chẳng hạn như X 3J4, nhưng ngày nay được bảo trợ bởi Ủy Ban quốc gia về các tiêu chuẩn công nghệ thông tin (NCTS).


Published:

PAGE TOP ↑