*

Iverson notation

A set of symbols developed by Kenneth lverson for writing statments in APL.

Ký hiệu lverson
Một tập hợp các ký hiệu do Kenneth lverson phát triển để viết các câu lệnh trong APL.


Published:

PAGE TOP ↑