*

IXC(IntereXchange Carrier)

An organization that provides interstate communications services, such as AT&T, MCI and Sprint.

IXC(IntereXchange Carrier)
Một tổ chức cung cấp các dịch vụ truyền thông liêng ban chẳng hạn AT7T, MCI và Sprint.


Published:

PAGE TOP ↑