*

JAD(Joint Application Development)

An approach to systems analysis and design introduced by IBM in 1977 that emphasizes teamwork between user and technician. Small groups meet to determine system objectives and the business transactions to be supported. They are run by a neutral facilitaor who can move the group toward well-defined goals. Results include a prototype of the proposed system.

JAD(Joint Application Development)
Một phương pháp phân tích và thiết kế các hệ thống do IBM giới thiệu năm 1977 nhấn mạnh sự cộng tác giữa người dùng và chuyên viên. Những nhóm nhỏ gặp nhau để xác định các mục tiêu của hệ thống và các giao tác kinh doanh cấn được hỗ trợ. chúng được thực hiện bởi một nhóm trung lập vốn có thể đưa nhóm hướng đến các mục tiêu được xác định rõ. Các két quả gồm một mẫu gốc của hệ thống được đề nghị.


Published:

PAGE TOP ↑