*

JAR(Jave ARchive)

A file format used to distribute a Java application. It contains all the resources required to install an run a Java program in a single compressed file, JARs are also used to distribute JavaBeans.

JAR(Jave ARchive)
Một dạng file dùng để phân bổ một trình ứng dụng Java. Nó chứa tất cả các tài nguyên được yêu cầu để cài đặt và chạy một chương trình Java trong một file nén đơn. Các JAR cwwxhg được sử dụng để phân bổ JavaBeans.


Published:

PAGE TOP ↑